هر جا گل پیدا کنید، زنبورهایی را خواهید دید که به عنوان گرده افشان طبیعت کار خود را انجام می دهند. اما اگر خانه شما تعداد زیادی از آنها را جذب می کند، می توانند به سرعت مهمان ناخواسته شما و خانواده تان شوند. فاجعه زمانی آغاز می شود که عضوی از خانوادتان نسبت به نیش زنبور حساسیت داشته باشد. از آن جایی که زنبور ها به صورت دسته جمعی زندگی می کنند، نمی توان با روش های فیزیکی آن ها را از بین برد. بهترین راه مقابله با این حشرات استفاده از سم کشنده زنبور است.
https://brandpoison.ir/%d8%b3%d9%85-%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%b1/